Forum Prawne i Windykacyjne

Tematyka forum: prawo, porady prawne, windykacja, umowy, prawo pracy.

Nie jesteś zalogowany.

#1 04-12-2007 21:10:11

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

collect ??????

Witam wszystkich. Mój problem dotyczy d?ugu z 2000 roku. Zaci?gn??am kredyt w Trans Kredycie, pocz?tkowo by? sp?acany, potem mia?am problem ze sp?acaniem go. W mi?dzy czasie dosta?am od komornika wszcz?cie egzekucji ale przez bank PKO niby w?a?nie z tego kredytu, ale z oddzia?u oddalonego od mojego miejsca zamieszkania mas? kilometrów z miasta w którym nigdy nie by?am. Ale w ko?cu uda?o mi si? sp?aci? do Kredyt Banku ca?o?? zad?u?enia wraz z odsetkami ( mam dowód wp?aty) Od ponad roku dostawa?am zwyk?ym listem wezwania do zap?aty od firmy windykacyjnej COLLECT. Wczoraj listem poleconym otrzyma?am wezwanie do WYKUPIENIA WEKSLA  na kwote ....itd. z kancelarii adwokackiej, która wzywa mnie do wykupienia tego weksla osobi?cie. JA NIE WIEM O CO CHODZI. Przecie? nie dosta?am ?adnej informacji z banku ?e moje zad?u?enie zosta?o wykupione przez firm? - jak?? tam-i o co chodzi z tym wekslem??????? Zadzwoni?am do tej kancelarii ?eby spyta? o co chodzi ale pani kaza?a mi " USTOSUNKOWA? SI? NA PI?MIE"  no normalnie ?arty.Tylko dla mnie to nie jest ?mieszne. Ch?tnie napisa?abym ale nie wiem co i do kogo.Gro?? mi komornikiem a ja nie wiem o chodzi. B?agam pomó?cie bo naprawd? nie wiem co robi?!!!!!!

Offline

 

#2 04-12-2007 22:50:38

luk166
Użytkownik zaawansowany
Od: L?dek Zdrój/Wroc?aw
Zarejestrowany: 11-07-2007
Posty: 312
Serwis

Re: collect ??????

nie spiesz si? z odpisywaniem,
?eby cokolwiek oceni? musia?bym mie? wi?cej danych
podejrzewam, ?e Trans Kredyt to firma po?rednicz?ca w kredytach, które udziela? bank i wtedy faktycznie móg? mie? umow? z odleg?ym oddzia?em. Je?li jednak wszystko zosta?o sp?acone to trudno powiedzie? co si? sta?o.
Opisz mo?e dok?adniej sytuacj?.

Offline

 

#3 05-12-2007 17:42:23

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

Dzi?kuj? luk za zainteresowanie. Masz racj? Trans Kredyt to firma po?rednicz?ca jak wida?. Tak wywnioskowa?am ?e to chodzi w?a?nie o ten kredyt, poniewa? jak z S-COLLECT wydzwaniali do mnie to mówili mi ?e zaci?gn??am kredyt w 2000 roku i metod? dedukcji dosz?am do tego ?e chodzi o ten w?asnie kredyt ( innego nie bra?am w roku 2000) i tak jak ju? pisa?am , mia?am problem ze sp?acaniem i dosta?am wóczas pismo od komornika w 2003 o wszcz?ciu egzekucji przez PKO ale ja po tym pi?mie sp?aci?am ten kredyt w Trans Kredycie (zadzwoni?am a pani poinformowa?a mnie o kwocie zaleg?o?ci i odsetek) na ich konto. W 2004 roku dosta?am pismo od komornika o zawieszeniu egzekucji na wniosek wierzyciela, wi?c uwa?a?am ze wszystko jest ok.A teraz od ponad roku przysy?ali mi jakie? pisma z COLLECT(bez piecz?tek, zwyk?ym listem, bez oryginalnych podpisów) wi?c ja je ignorowa?am.Potem zacz?li wydzwania? ale nikt nie potrafi? mi wyja?ni? sk?d si? wzi??y te zaleg?o?ci, wi?c przesta?am odbiera? telefony.Nigdy nie dosta?am ?adnego pisma informuj?cego mnie ze jaki? mój d?ug zosta? sprzedany firmie windykacyjnej.Owszem wierzyciel czyli PKO mia? tytu? egzekucyjny no bo przecie? zwracali si? do komornika.?adnych innych pism nie otrzyma?am.A teraz jaka? kancelaria daje mi termin( krótki) do wykupienia weksla w S-COLLECT (osobi?cie) w Warszawie i straszy egzekucj? komornicz? .Nie wiem do kogo dzwoni? czy pisa?. I jeszcze co? kwota której domaga si? S-COLLECT jest ini?sza ni? kwota któr? widnia?a w pi?mie od koronika z 2003 roku. Ja ju? ca?kiem nie wiem o co chodzi i do tego nie chc? ze mn? rozmawia?. Mam si? USTOSUNKOWA?. Tylko jak???? luk pomó?!!!

Offline

 

#4 05-12-2007 17:44:19

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

a moze oni ( trans kredyt i PKO) wtedy jak mia?am problem ze sp?at? jako? si? podzielili tym d?ugiem?Ale czy to mozliwe?

Offline

 

#5 05-12-2007 18:36:27

luk166
Użytkownik zaawansowany
Od: L?dek Zdrój/Wroc?aw
Zarejestrowany: 11-07-2007
Posty: 312
Serwis

Re: collect ??????

a na jakiej podstawie cokolwiek zap?aci?a? do Trans Kredyt ?
wszystko najlepiej zacz?? wyja?nia? od pocz?tku czyli od banku.

s-collect to fundusz sekurytyzacyjny, który kupi? d?ug od banku. Musisz si? dowiedzie? co na ten d?ug si? sk?ada i z jakiego tytu?u a potem jako? doj?? do prawdy. Mo?e po prostu nie wszystko zap?aci?a? i zosta?a jaka? ko?cówka?

Offline

 

#6 05-12-2007 21:23:44

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

Jak wp?aca?am pieni?dze do Trans Kredytu to zadzwoni?am tam i pani powiedzia?a mi dok?adnie ile mam wplaci? i nale?no?? g?ówn? i odsetki. Wp?aci?am ale nie dosta?am z Trans Kredytu ?adnej informacji o sp?aceniu nale?no?ci. Mo?e oni co? zawalili? Próbowa?am dowiedZiec sie co to jest w Colect ale oni nie byli w stanie mi wyt?umaczy?. Twierdzili ?e ja wzi??am kredyt w PKO a ja w tym mie?cie nigdy nie by?am. A co oznacza wykup tego weksla? Na czym to polega?Czy nie pro?ciej by?oby gdyby mi kancelaria napisa?a ?e mam poprostu zap?aci?? My?lisz ?e najlepiej skontaktowa? sie z bankiem czy pisa? pismo o wyja?nienie calej sprawy do kancelarii?

Offline

 

#7 05-12-2007 21:30:00

luk166
Użytkownik zaawansowany
Od: L?dek Zdrój/Wroc?aw
Zarejestrowany: 11-07-2007
Posty: 312
Serwis

Re: collect ??????

tu i tu, ale spraw? musisz wyja?ni?. Kredyt by? zabezpieczony wekslem, oprocedura jest tak, ?e najpierw wzywa si? do wykupu weksla a potem idzie z nim do s?du, ale dziwi mnie to skoro by?a ju? w tej sprawie egzekucja (pewnie z Bankowego tytu?u Egzekucyjnego), nie wiem te? co sp?aci?a? i co mog?o zosta??
No i co to jest Trans Kredyt? mo?e po prostu wzi?li kas? i nie dali jej PKO? które dalej uwa?a?o, ?e nie zap?aci?a? a? w ko?cu sprzeda?o d?ug? Ja nie wime bo nie widzia?em dokumentów. Podejd? do jakiego? prawnika z zestawem papierów i niech to przejrzy.

Offline

 

#8 09-12-2007 12:07:31

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

Problem w tym, ?e ja nie mam zadnego zestawu dokumentów, nie mam umowy od tego kredytu bo to by?o dawno a poza tym uwa?a?am spraw? za zamkni?t? i wyrzuci?am wszystko. Gdzie? mam dowód wp?aty tej kwoty do Trans Kredytu ( to jest firma po?rednicz?ca) i mam informacj? od komornika o wszcz?ciu i zawieszeniu egzekucji i to wszystko. Myslisz ?e najlepiej by?oby zacz?? od Trans Kredytu czy od PKO? czy od ca?ej reszty. Powiedz mi czy COLLECT mo?e rozpocz?? egzekucj? komornicz? na podstawie tego samego postanowienia z klauzul? co PKO czy musz? sami stara? si? o nowe postanowienie S?du? Je?li tak to czy to si? nie przedawni?o?

Offline

 

#9 09-12-2007 12:59:33

luk166
Użytkownik zaawansowany
Od: L?dek Zdrój/Wroc?aw
Zarejestrowany: 11-07-2007
Posty: 312
Serwis

Re: collect ??????

a to by? bankowy tytu? egzekucyjny czy nakaz?

Offline

 

#10 09-12-2007 13:12:30

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

Bankowy tytu? egzekucyjny z klauzul? ze stycznia 2003 roku

Offline

 

#11 09-12-2007 13:16:08

luk166
Użytkownik zaawansowany
Od: L?dek Zdrój/Wroc?aw
Zarejestrowany: 11-07-2007
Posty: 312
Serwis

Re: collect ??????

wi?c jak s?dz? nie b?d? mogli z niego skorzysta?, zreszt? chyba w?a?nie dlatego zaczynaj? si? bawi? z wekslem...
Tak czy inaczej wszystkie te dokumenty które masz musisz komu? pokaza? no i skontaktuj si? z bankiem i ustal czy to co wp?aca?a? do banku dotar?o i na co zosta?o zaliczone.

Offline

 

#12 09-12-2007 15:08:48

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

a gdzie jest napisane ?e nie mog? powolac sie na bank. tyt egz. bo musze napisac co? do tej kancelarii chyba i musze sie powo?ac na jaki? art., chodzi mi o to ?eby ta kancelaria nie pu?ci?a sprawy dalej.

Offline

 

#13 09-12-2007 16:09:48

luk166
Użytkownik zaawansowany
Od: L?dek Zdrój/Wroc?aw
Zarejestrowany: 11-07-2007
Posty: 312
Serwis

Re: collect ??????

ale? oni w?a?nie z niego nie korzystaja tylko wzywaj? Ci? do wykupienia weksla.
Tak jak pisa?em - poka? zestaw tego co masz jakiemu? prawnikowi a najpierw skontaktuj si? z bankiem

Offline

 

#14 17-01-2008 16:38:34

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

witam ponownie. dostalam nakaz zap?aty z s?du.Mam zap?aci? w okresie 2 tyg albo wnie?? zarzuty.Moim zdaniem ten kredyt jest sp?acony.Jakie zarzuty pog? wnie?? do s?du i co mam dalej robi??

Offline

 

#15 17-01-2008 19:52:01

luk166
Użytkownik zaawansowany
Od: L?dek Zdrój/Wroc?aw
Zarejestrowany: 11-07-2007
Posty: 312
Serwis

Re: collect ??????

po raz kolejny - id? do prawnika z ca?? dokumentacj? sprawy.

W zarzutach piszesz prawd? + za??czasz dowody j? potwierdzaj?ce.

Offline

 

#16 18-01-2008 18:19:08

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

witam. bylam u prawnika a wcze?niej przejrzalam dokladnie dokumenty.Okaza?o si? ?e w dokumentach otrzymanych z s?du s? ró?ne kserokopie dokumentów m.in.wezwania do zap?aty,informacja o przelewie wierzytelno?ci na s-collect ( ja nie otrzyma?am tych dokumentów wcze?niej),weksel ju? wype?niony i umowa kredytowa oraz deklaracja wekslowa- ale te dwie ostatnie nie s? podpisane przeze mnie maj? PODROBIONE PODPISY- mój i m??a.Weksel jest z oryginalnymi podpisami.Prawnik powiedzia? ze nie jest pewien wygrania sprawy i wyliczy? nam koszty- to prawie tyle co mam im odda?.Nie wiem co teraz robi?.

Offline

 

#17 18-01-2008 19:28:07

luk166
Użytkownik zaawansowany
Od: L?dek Zdrój/Wroc?aw
Zarejestrowany: 11-07-2007
Posty: 312
Serwis

Re: collect ??????

jeste? pewna, ?e podpisy s? podrobione? Banki tego nie robi? - mo?e nie pami?tasz ?e podpisa?a??

To jest zreszt? o tyle nieistotne, ?e jak wcze?niej pisa?a? to ju? by?o sp?acone.... Co wychodzi z wylicze?? Jest co? do zap?aty czy nie? tak naprawd? ?

Offline

 

#18 18-01-2008 20:25:07

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

tak naprawd? to sama nie wiem.Sp?aca?am kredyt po uzyskaniu telefonicznej informacji z trans kredytu o wysoko?ci mojego zad?u?enia, wi?c chyba powinnni poinformowa? mnie o calo?ci prawda? A podpisy s? napewno podrobione przeciez to wida?, jestem pewna.Na wekslu s? nasze podpisy napewno , natomiast na dwóch pozosta?ych nie.AJa nie mam swojej umowy kredytowej nie mog? ich porówna? ale ta która dosta?am jest jaka? dziwna, powykre?lane s? krzy?ykami imiona i nazwiska a powpisywane s? takie jak widniej? na piecz?tkach z ty?u dokumentu.Gdyby okaza?o si? ze kwota nale?no?ci g?ównej jest niedop?at? tego kredytu to b?d? musia?a zap?aci? ale w tej chwili odsetki znacznie j? przekraczaj?.Ja nie migam sieod zap?acenia ale chcia?abym to jakos wyja?nic a szczególnie te podrobione podpisy.Czy jest to jaki? argument a s?dzie lub w rozmowach z kancelari? która skierowa?a pozew do s?du?

Offline

 

#19 18-01-2008 20:26:46

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

a umowe kredytow? podpisa?am bo przecie? zaci?ga?am kredyt , ale to nie by?a ta umowa

Offline

 

#20 21-01-2008 15:34:42

niuniulka
Użytkownik
Zarejestrowany: 22-08-2007
Posty: 17

Re: collect ??????

luk 166 powiedz co mam robi?...

Offline

 

#21 07-02-2008 23:25:44

jola
Administrator
Zarejestrowany: 07-02-2005
Posty: 793
Serwis

Re: collect ??????

Witam, i jak sprawa wygl?da teraz? Wnios?a? zarzuty od nakazu zap?aty? Pozdrawiam. J.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB